بیمه تکمیلی

درامد ماهیانه تا 5 ملیون تومان و بیش از آن

دریافت منظم حقوق

حمایت های مناسبتی

پورسانت فروش افق کوروش

عدم لزوم شرط سابقه کار

مراحل استخدام
تکمیل فرم خوداظهاری
وارد کردن شماره همراه
وارد کردن کد تایید
شروع آموزش

شماره همراه خود را وارد کنید

زمان باقی مانده تا درخواست ارسال مجدد :

584

شرکت کننده

506

آموزش دیده

243

قبول شده

243

معرفی به افق

176

استخدام شده